cs@cs.ucy.ac.cy | +357-22-892700

| | | | MyCS Portal |

Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν σε τίτλους Μάστερ σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Διδακτορικού στην Πληροφορική. Τα Προγράμματα αυτά δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Η διεξαγωγή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών συντονίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τους Γενικούς Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

[1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

I.

 1. Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών μία φορά το χρόνο για εισδοχή το Σεπτέμβριο. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τον εγκεκριμένο αριθμό θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εξετάζονται εφόσον παραμένουν κενές θέσεις.
 2. Η αίτηση κάθε ενδιαφερομένου συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, αναλυτική βαθμολογία προηγούμενων σπουδών και σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ενδιαφερόντων. Οι υποψήφιοι οφείλουν, επίσης, να διευθετήσουν την αποστολή δύο συστατικών επιστολών, κατά προτίμηση από Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατ΄ ευθείαν στο Τμήμα. Δεν είναι απαραίτητο όπως ο αιτητής είναι πτυχιούχος κατά την υποβολή της αίτησης. Πρέπει, όμως, απαραίτητα να έχει αποκτήσει πτυχίο στην Πληροφορική ή συναφή κλάδο από αναγνωρισμένο, με βάση τους Γενικούς Κανόνες του Πανεπιστημίου, Ανώτατο Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα, με βαθμό τουλάχιστον 6.5/10 ή ισοδύναμο προς αυτό, προτού αρχίσει τη φοίτησή του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 3. Οι αιτήσεις μελετώνται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει, κατά την κρίση της, αιτητές σε προσωπικές συνεντεύξεις ή να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συντάσσει εισηγητική έκθεση αξιολόγησης και αποδοχής αιτητών την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος προς έγκριση. Το Συμβούλιο του Τμήματος διατηρεί το δικαίωμα να μη συμπληρώσει όλες τις προκηρυχθείσες θέσεις. Το Τμήμα υποβάλλει την εγκεκριμένη εισήγηση στην οικεία Σχολή προς ενημέρωση.

II. Για κάθε νεοεισερχόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή, το Τμήμα ορίζει Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Για την εκπόνηση Διατριβής απαιτείται ο ορισμός Ερευνητικού Συμβούλου. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και σε συνεννόηση με το φοιτητή και τον προτεινόμενο Σύμβουλο. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.

III. Για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των οποίων το πτυχίο δεν είναι άμεσα συναφές με την Πληροφορική, ενδέχεται να απαιτηθεί προετοιμασία με παρακολούθηση μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων της περιόδου προετοιμασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω φοίτηση.

[2] Δίπλωμα Μάστερ

I. Για την απόκτηση Διπλώματος Μάστερ, κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα 60 μονάδων ECTS από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να εκπονήσει Διατριβή Master 30 μονάδων ECTS υπό την επίβλεψη του Ερευνητικού του Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται με βάση τους κανόνες της Συγκλήτου πριν την κατάθεση του θέματος Διατριβής. Σε φοιτητή που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να παρασχεθεί αναγνώριση μέχρι 15 μονάδων ECTS. Διατριβή που εκπονήθηκε στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού προγράμματος δεν απαλλάσσει το φοιτητή από τυχόν υποχρέωση εκπόνησης Διατριβής για το πρόγραμμα στο οποίο φοιτά.

II. Η Διατριβή είναι ερευνητικού ή τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος. Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της Διατριβής είναι συνήθως έξι (6) μήνες πλήρους φοίτησης. Ο φοιτητής δικαιούται, μετά την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 μονάδες ECTS να υποβάλει θέμα Διατριβής Μάστερ σε Ειδικό Έντυπο προσυπογραμμένο από τον Ερευνητικό του Σύμβουλο.

III. Η Διατριβή υποβάλλεται στο Τμήμα και υποστηρίζεται εντός τακτών περιόδων παράδοσης και υποστήριξης που ορίζονται από το Συμβούλιο του Τμήματος.

 1. Μετά την υποβολή της Διατριβής Μάστερ, ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί τριμελή Εξεταστική Επιτροπή με Πρόεδρο αυτής τον Ερευνητικό Σύμβουλο του Μεταπτυχιακού φοιτητή. Ένα το πολύ μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής είναι δυνατόν να προέρχεται από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό άλλου Τμήματος ή να μην είναι μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, αλλά να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος ή να τυγχάνει αναγνώρισης στον τομέα του. Στην Επιτροπή αυτή μπορεί, επιπλέον, κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου του Τμήματος, να συμμετέχει ως Ειδικός Εξωτερικός Κριτής άτομο που δεν είναι μέλος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, αλλά είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος ή τυγχάνει αναγνώρισης στον τομέα του.
 2. Η Διατριβή Μάστερ υποστηρίζεται, προφορικά, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής σε διαδικασία την ευθύνη της οποίας έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
 3. Η Εξεταστική Επιτροπή αποδέχεται, ενδεχομένως κάτω από προϋποθέσεις, ή απορρίπτει μια Διατριβή Μάστερ. Η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής υποβάλλεται προς το Τμήμα σε Ειδικό Έντυπο Αξιολόγησης Διατριβής Μάστερ προς έγκριση από το Συμβούλιο του Τμήματος. Το Τμήμα προωθεί τη θετική απόφασή του προς την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για την απονομή του σχετικού τίτλου. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής μπορεί να επανυποβάλει τη Διατριβή του σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εξεταστικής Επιτροπής, και να επαναλάβει την όλη διαδικασία υποβολής και υποστήριξης για άλλη μία το πολύ φορά.

IV. Ο συνολικός χρόνος φοίτησης για απόκτηση τίτλου Μάστερ πρέπει να είναι τουλάχιστο τρία εξάμηνα και δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ εξάμηνα.

[3] Δίπλωμα Διδακτορικού

I. Βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι:

  • Επιτυχής συμπλήρωση 60 μονάδων ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από την απαίτηση αυτή.
  • Επιτυχία σε Περιεκτική Εξέταση το αργότερο μέχρι το πέμπτο εξάμηνο σπουδών του. Προς τούτο, ο Φοιτητής υποβάλλει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αίτημα συμμετοχής σε Περιεκτική Εξέταση.
 1. Για κάθε Διδακτορικό Φοιτητή, μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων μονάδων ECTS όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω, το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει Ερευνητικό Σύμβουλο.
 2. Η Περιεκτική Εξέταση, την ύλη και δομή της οποίας καθορίζει το Τμήμα, είναι γενική και αποβλέπει στην εξακρίβωση επαρκούς εύρους και βάθους των γνώσεων του φοιτητή και εξετάζει θέματα όπως: Θεωρία, Λογισμικό, Υλικό και Εφαρμογές.
 3. Η Περιεκτική Εξέταση διεξάγεται με ευθύνη Επιτροπής Περιεκτικής Εξέτασης που ορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μετά από αίτημα του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή. Η σύνθεση της Επιτροπής επικυρώνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Ερευνητικός Σύμβουλος του φοιτητή.
 4. Η Περιεκτική Εξέταση αποτελείται από τρία στάδια. Για να επιτύχει ένας φοιτητής στην Περιεκτική θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμό ΕΠΙΤΥΧΙΑ και στα τρία στάδια:
  • Υποβολή στην Επιτροπή Περιεκτικής Εξέτασης γραπτού δοκιμίου ανασκόπησης και κρίσης της βιβλιογραφίας της ερευνητικής περιοχής του φοιτητή. Το δοκίμιο πρέπει να έχει έκταση και ποιότητα δημοσιεύσιμου άρθρου βιβλιογραφικής ανασκόπησης και να τεκμηριώνει την επαρκή γνώση και κατανόηση του φοιτητή (σε έκταση και σε βάθος) για το γνωστικό του αντικείμενο και τα ανοικτά ερευνητικά προβλήματα σε αυτό. Για την προετοιμασία του δοκιμίου, ο Ερευνητικός Σύμβουλος δύναται να δώσει στον φοιτητή ενδεικτική βιβλιογραφία. Το δοκίμιο βαθμολογείται από τα μέλη της Επιτροπής Περιεκτικής Εξέτασης με βαθμό ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ. Εφ’ όσον το δοκίμιο βαθμολογηθεί με βαθμό ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ο φοιτητής μπορεί να προχωρήσει σε προφορική εξέταση.
  • Προφορική παρουσίαση του δοκιμίου από τον φοιτητή. Η παρουσίαση είναι διάρκειας 50-60 λεπτών, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων, γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Περιεκτικής Εξέτασης, ανακοινώνεται στα μέλη του Τμήματος και είναι ανοικτή στο κοινό.
  • Προφορική εξέταση του φοιτητή, η οποία γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής Περιεκτικής Εξέτασης και είναι κλειστή στο κοινό. Η εξέταση αποσκοπεί στην περαιτέρω διερεύνηση των γνώσεων και της κατάρτισης του φοιτητή στην ερευνητική του περιοχή, όπως και της δυνατότητας του φοιτητή για διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας διδακτορικού επιπέδου στην Πληροφορική.
 5. Η Επιτροπή Περιεκτικής Εξέτασης καταθέτει στο Συμβούλιο του Τμήματος έκθεση με το δοκίμιο και το πόρισμα της Περιεκτικής Εξέτασης προς επικύρωση.
 6. Διδακτορικός Φοιτητής που αποτυγχάνει την πρώτη φορά που παρακάθεται στην Περιεκτική Εξέταση, υποχρεούται να παρακαθίσει σε δεύτερη Περιεκτική Εξέταση, σε τακτό χρόνο που καθορίζεται από την Επιτροπή Περιεκτικής Εξέτασης και δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο του πέμπτου εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πρώτης εξέτασης το δοκίμιο του φοιτητή είχε βαθμολογηθεί με βαθμό ΕΠΙΤΥΧΙΑ, εναπόκειται στην κρίση της Επιτροπής Περιεκτικής Εξέτασης αν θα ζητήσει εκ νέου την υποβολή δοκιμίου για τη δεύτερη εξέταση.
 7. Δεύτερη αποτυχία σε Περιεκτική Εξέταση συνεπάγεται αποκλεισμό από διδακτορική υποψηφιότητα στο Τμήμα.

II.

 1. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από εισήγηση του Ερευνητικού Συμβούλου, συγκροτεί τριμελή Ερευνητική Επιτροπή για τον Υποψήφιο Διδάκτορα, με Πρόεδρο αυτής τον Ερευνητικό Σύμβουλο του Υποψηφίου Διδάκτορα. Ένα το πολύ μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής είναι δυνατόν να προέρχεται από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό άλλου Τμήματος.
 2. Αλλαγή Ερευνητικού Συμβούλου είναι δυνατή μετά από αίτημα του Υποψηφίου Διδάκτορα, συνοδευόμενη από λεπτομερή αιτιολόγηση, και έγκρισή της από το Συμβούλιο του Τμήματος.

IΙΙ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιεκτικής εξέτασης, κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλλει γραπτώς δομημένη Πρόταση για Διδακτορική Διατριβή στην Ερευνητική του Επιτροπή. Η Πρόταση αυτή παρουσιάζεται προφορικά ενώπιον της Επιτροπής.

 • Η Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
  1. Εισαγωγή (Introduction)
  2. Κίνητρα/Σκεπτικό (Motivation)
  3. Ανάλυση Προβλήματος – Υποθέσεις (Problem Statement – Hypothesis)
  4. Προσέγγιση Επίλυσης και Μεθοδολογία (Approach)
  5. Οδικός χάρτης διατριβής (Roadmap)
  6. Συναφείς Εργασίες – Βιβλιογραφική Μελέτη (Related Work)
  7. Ανασκόπηση Εργασίας που έχει ήδη γίνει (Preliminary Work)
  8. Επόμενα βήματα (Work to be done)
  9. Χρονοδιάγραμμα (Timeline)
  10. Μελλοντική Εργασία (Future work)
 • Η εξέταση της Πρότασης για Διδακτορική Διατριβή από την Ερευνητική Επιτροπή ενός Υποψήφιου Διδάκτορα θα πρέπει να ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου εξαμήνου. Η Πρόταση μπορεί να εγκριθεί ή να παραπεμφθεί για υποβολή εκ νέου. Η τελική έγκριση της Πρότασης πρέπει να δοθεί πριν την έναρξη του έβδομου χρόνου φοίτησης. Σε αντίθετη περίπτωση ο Υποψήφιος Διδάκτορας παραπέμπεται στο Συμβούλιο του Τμήματος με το ερώτημα τερματισμού της διδακτορικής υποψηφιότητάς του στο Τμήμα.

IV.

 1. Κάθε διδακτορικός φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, ετήσια ολιγοσέλιδη έκθεση προόδου προς την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τον Ερευνητικό του Σύμβουλο.
 2. Η ετήσια έκθεση προόδου βαθμολογείται από τον Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τον Ερευνητικό Σύμβουλο με βαθμό ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ. Ο βαθμός υποβάλλεται στη Φοιτητική Μέριμνα και καταγράφεται στο αρχείο του φοιτητή για το στάδιο των σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής (ερευνητικό, συγγραφικό).

V.

 1. Κάθε Υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί πρωτότυπη Διδακτορική Διατριβή, η οποία αποτελεί σημαντική προσφορά στο οικείο επιστημονικό πεδίο.
 2. Η ακριβής γραπτή μορφή της Διδακτορικής Διατριβής καθορίζεται σε ειδικό έντυπο του Τμήματος. Διδακτορική Διατριβή μπορεί να κατατεθεί μόνο μετά την παρέλευση τεσσάρων τουλάχιστον εξαμήνων από την εισαγωγή του φοιτητή και αφού ο φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη περιεκτική εξέταση.

VI. Η Διδακτορική Διατριβή κατατίθεται σε έξι (6) αντίτυπα στο Τμήμα, συνοδευόμενη από αίτημα του υποψηφίου για ορισμό Εξεταστικής Επιτροπής, προσυπογραμμένη από τον Ερευνητικό Σύμβουλο του Υποψηφίου Διδάκτορα. Αμέσως μετά την κατάθεση, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, με εισήγηση του Ερευνητικού Συμβούλου ορίζει Εξεταστική Επιτροπή (η σύνθεση της οποίας καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες της Συγκλήτου) και μεριμνά για την αποστολή αντιγράφων της διατριβής στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον υποψήφιο διδάκτορα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι τα τρία μέλη που προέρχονται από το Τμήμα είναι συνήθως τα τρία (3) μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής του Υποψηφίου Διδάκτορα.

VII. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζει την ημερομηνία υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής. Η υποστήριξη αυτή οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής και ενώπιον της ολομέλειας της Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία υποστήριξης καθορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς της Συγκλήτου.

 1. Για την εισήγηση απονομής, απαιτείται η συγκατάθεση τουλάχιστον τεσσάρων μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, η Εξεταστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγές ή προσθήκες, τις οποίες θεωρεί κατά την κρίση της απαραίτητες. Ο τρόπος ελέγχου των αλλαγών ή προσθηκών που ζητήθηκαν καθορίζεται από τον Εξεταστική Επιτροπή και διατυπώνεται σαφώς στην Έκθεση Αξιολόγησης.
 2. Η Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει προς τον Πρόεδρο του Τμήματος γραπτή Έκθεση Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής, και του Υποψηφίου Διδάκτορα γενικότερα, μαζί με την εισήγησή της, σε ειδικό έντυπο του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος διαπιστώνει τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας κα υποβάλλει την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για τα περαιτέρω.

VIII. Ο συνολικός χρόνος απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη.